here conclusion on research paper essay help i can write essays for scholarship essay writing about my house help with my accounting assignment help resume writing site quotations for essay college life law school personal statement help for medical school best man speech writing services dissertation writers in ghana accra ghost writer academic papers on corporate custom essay writer for 8 per page online essay writing of internet
lithuanian

Apie ir dokumentai

 Greitasis čiuožimas trumpuoju taku ŠORTTREKAS

Greitasis čiuožimas trumpame take (angl. Short track speed skating) yra nauja žiemos sporto šaka. Europoje ji atsirado 19 amžiaus pabaigoje ir sparčiai paplito JAV ir Kanadoje. Iš pradžių ši sporto šaka buvo praktikuojama tik treniruotėse sprinto ir posūkių technikos tobulinimui. Nuo 1906 m kasmet vykdavo varžybos, tačiau tik JAV ir Kanadoje. Europoje varžybos pradėtos vykdyti netrukus, kai greitasis čiuožimas tapo tarptautiniu sportu. Tarptautinė čiuožimo sąjunga (ISU) įkurta 1892 m, praėjus 3 metams po pirmojo Pasaulio čempionato ilgame treke. Jos būstinė yra įsikūrusi Lozanoje (Šveicarija). ISU prezidentas yra italas Ottavio Cinquanta, generalinis sekretorius šveicaras Fredi Schmid.  Greitasis čiuožimas trumpame take pirmą kartą demonstruotas Kalgaryje 1988 m, į oficialią programą buvo įtrauktas XVI Olimpinėse žiemos žaidynėse 1992 m Albervilyje.

 

 

Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos įstatai

 Įregistruota juridinių asmenų registre

2006 m. sausio  10 d.

 

I. BENDROJI DALIS 

1.      Asociacijos pavadinimas yra Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija (toliau – LGČA).

2.      Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija – tai visuomeninė sporto organizacija, koordinuojanti ir propaguojanti greitojo čiuožimo sportą Lietuvos Respublikoje, bei atstovaujanti šią sporto šaką tarptautinėse varžybose ir tarptautinėse organizacijose.

3.      Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatais ir teisės aktais, Olimpinės chartijos ir LTOK VK priimtais nutarimais, taip pat Tarptautinės čiuožimo sąjungos konstitucija bei šiais įstatais.

4.      Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, turi antspaudą, kuriame užrašyta  „Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija, Lithuanian Speed Skating Association“, sąskaitas banke, simboliką, gali savo vardu įgyti nuosavybę, atsakyti už ją, būti ieškovu ar atstovu teisme.

5.      LGČA veikla plėtojama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6.      LGČA santykius su kitomis organizacijomis bei juridiniais ir fiziniais asmenimis, grindžia susitarimų ir sutarčių pagrindu. Tarpusavio atsiskaitymai ir sandoriai vykdomi bet kuriuo būdu neprieštaraujančiu įstatymams.

7.      LGČA įstatymų nustatyta tvarka gali jungtis į sąjungas, konfederacijas ir kitas organizacijas Respublikos ir už jos ribų.

8.      LGČA buveinės adresas: Olimpiečių g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. LIETUVOS GREITOJO ČIUOŽIMO ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

9.      LGČA veiklos tikslai (veiklos sritys):

9.1.         koordinuoti sporto klubų ir organizacijų, LGČA narių veiksmus ir pastangas plėtojant greitojo čiuožimo sportą;

9.2.         sudaryti LGČA nariams sąlygas dalyvauti Lietuvos Respublikos čempionatuose, pirmenybėse ir kitose varžybose;

9.3.         organizuoti Lietuvos rinktinių rengimą;

9.4.         atstovauti Lietuvą Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose  tarptautinėse varžybose;

10.  LGČA pagrindiniai uždaviniai (veiklos rūšys):

10.1.     plėtojant greitojo čiuožimo sportą prisideda vykdant Lietuvos respublikos kūno kultūros ir sporto vystymo programą;

10.2.      parengia ilgalaikę greitojo čiuožimo sporto plėtros programą ir ją įgyvendina;

10.3.     Vykdo Lietuvos Respublikos čempionatus, pirmenybes ir kitus renginius;

10.4.     Organizuoja rinktinių ruošimą ir dalyvauja svarbiausiose tarptautinėse varžybose;

10.5.     Tarpininkauja ir padeda sporto klubams, organizacijoms, sportininkams, treneriams bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio organizacijomis;

10.6.     Renka, kaupia, įamžina leidiniuose, video ir kituose filmuose, literatūroje greitojo čiuožimo sporto istoriją;

10.7.     Vykdo greitojo čiuožimo sporto plėtros apskaitą, nustatyta tvarka teikia informaciją Kūno kultūros ir sporto departamentui ir kitoms valstybinėms institucijoms;

10.8.     Gina ir atstovauja LGČA narių, trenerių, sportininkų, teisėjų ir kitų greitojo čiuožimo sportui nusipelniusių žmonių interesus;

10.9.     Atstovauja greitojo čiuožimo sporto interesus tarptautinėse organizacijose;

10.10. Steigia juridinius asmenis įstatymų nustatyta tvarka.

 

11.                       Oficialios LGČA varžybos:

11.1.     Lietuvos čempionatas;

11.2.     Lietuvos jaunimo čempionatas;

11.3.     Kitos varžybos.

 

III. LIETUVOS GREITOJO ČIUOŽIMO ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Narių stojimas, narystės pasibaigimas

12.  LGČA nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys (sporto klubai ir kitos organizacijos).

13.  Norintys tapti LGČA nariais turi pateikti raštišką prašymą Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos Vykdomajam komitetui (toliau – Vykdomasis komitetas) dėl įstojimo į LGČA. Organizacija, pateikusi Vykdomajam komitetui prašymą dėl įstojimo į LGČA, tampa LGČA nare, kai Vykdomasis komitetas pareiškėjo prašymą patenkina ir pareiškėjas sumoka stojamąjį įnašą.

14.  LGČA nariai moka stojamuosius įnašus ir narių mokesčius, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato (patvirtina) konferencija atskiru dokumentu.

15.  LGČA nariai gali išstoti iš asociacijos apie tai raštu pranešę Vykdomajam komitetui.

16.  LGČA nariai, nesilaikantys LGČA įstatų bei Vykdomojo komiteto sprendimų, Vykdomojo komiteto sprendimu yra šalinami iš organizacijos.

17.  LGČA narių sąrašus tvarko Generalinis sekretorius. LGČA narių sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam LGČA nariui ar LGČA veikloje dalyvaujančiam asmeniui.

18.  Už didelius nuopelnus greitojo čiuožimo sportui Vykdomojo komiteto sprendimu į LGČA gali būti priimti garbės nariais atskiri fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo pilietybės ar gyvenamosios vietos. Garbės nariai gali dalyvauti konferencijose ir Vykdomojo komiteto posėdžiuose be balsavimo teisės.

19.  Pakartotinas priėmimas į LGČA narius vykdomas pagal įstatų III dalies 12 ir 13 punktus.

LGČA narių teisės ir pareigos

20.  LGČA narių teisės:

20.1.     Dalyvauti LGČA renginiuose, projektuose ir programose;

20.2.     Išrinkti savo delegatus į konferenciją;

20.3.     Siūlyti savo atstovus į Vykdomąjį komitetą bei kitus valdymo organus;

20.4.     rinkti ir būti renkama į LGČA valdymo ir kontrolės organus;

20.5.     išstoti iš LGČA pateikus raštu prašymą Vykdomajam komitetui;

20.6.     susipažinti su LGČA dokumentais ir gauti visą LGČA turimą informaciją apie jos veiklą;

20.7.     bet kada išstoti iš LGČA. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip LGČA nuosavybei perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

21.                       LGČA narių pareigos:

21.1.     veikti pagal šiuos įstatus;

21.2.     padėti įgyvendinti LGČA veiklos tikslus ir uždavinius;

21.3.     laikytis LGČA valdymo organų sprendimų;

21.4.     laiku mokėti nario mokestį;

21.5.     laikytis greitojo čiuožimo varžybų taisyklių ir reglamento.

 

IV. LIETUVOS GREITOJO ČIUOŽIMO ASOCIACIJOS VALDYMAS

22.                       LGČA organai:

22.1.     Konferencija;

22.2.     Vykdomasis komitetas;

22.3.     Prezidentas;

22.4.     Generalinis sekretorius;

22.5.     Revizijos komisija;

22.6.     Trenerių taryba;

22.7.     Teisėjų kolegija;

Konferencija

23.                       Konferencija yra aukščiausias LGČA organas.

24.                       Konferencija:

24.1.     keičia ir pildo LGČA įstatus;

24.2.     renka ir atšaukia Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos prezidentą (toliau – Prezidentas), Vykdomojo komiteto narius, Vykdomojo komiteto pirmininką, Generalinį sekretorių, revizijos komisijos narius, Trenerių tarybos pirmininką, Teisėjų kolegijos pirmininką;

24.3.     tvirtina ilgalaikę LGČA veikos programą;

24.4.     išklauso ir tvirtina Vykdomojo komiteto ir Revizijos komisijos ataskaitas;

24.5.     sprendžia skundus ir pretenzijas, kurių neišsprendė Vykdomasis komitetas;

24.6.     priima sprendimą dėl LGČA reorganizavimo ir likvidavimo;

24.7.     nustato LGČA narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

24.8.     tvirtina LGČA metinę finansinę atskaitomybę;

24.9.     tvirtina LGČA metinę veiklos ataskaitą.

25.                       Eilinė konferencija šaukiama kas vieneri metai.

26.                       Ataskaitinė-rinkiminė konferencija šaukiama kas ketverius metus, kurios metu Prezidentas ir Vykdomasis komitetas atsiskaito už praėjusius metus ir renkamas naujas LGČA Prezidentas, Vykdomojo komiteto nariai, Vykdomojo komiteto pirmininkas, Generalinis sekretorius, trenerių tarybos pirmininkas, Teisėjų kolegijos pirmininkas, Revizijos komisijos nariai.

27.                       Neeilinė konferencija šaukiama raštu reikalaujant ne mažiau kaip 2/3 LGČA narių, Vykdomojo komiteto nutarimu, Revizijos komisijos prašymu.

28.                       Konferencija gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja daugiau kaip ½ LGČA narių delegatų. Kiekvienas delegatas turi vieną balsą.

29.                       Konferencijos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo matu dalyvaujančių delegatų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus renkant Prezidentą, taip pat priimant sprendimus, numatytus įstatų 24.1  bei 24.6 punktuose. Sprendimams, nurodytiems įstatų 24.1 ir 24.6 punktuose, priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų.

30.                       Konferencijoje dalyvauja LGČA narių delegatai, atstovaujantys sporto klubus ar kitas sporto organizacijas. Atstovavimo norma – vienas LGČA narys deleguoja vieną atstovą. Be balso teisės (jeigu šių organų nariai nėra delegatai) taip pat konferencijoje gali dalyvauti Vykdomojo komiteto nariai, Revizijos komisija, LGČA Garbės nariai.

31.                       Pranešimas apie konferenciją, nurodant vietą ir laiką, išsiunčiamas ne vėliau kaip dvi savaitės iki konferencijos pradžios. Kvietimai išsiunčiami LGČA nariams, Garbės nariams, Vykdomojo komiteto nariams ir Revizijos komisijos nariams paskutiniu jų LGČA nurodytu adresu.

32.                       Konferencijos darbotvarkę ruošia Vykdomasis komitetas, už kurią turi balsuoti ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Vykdomojo komiteto narių.

33.                       Pasiūlymai dėl darbotvarkės pakeitimo įteikiami Generaliniams sekretoriui prieš konferencijos atidarymą. Pakeitimai gali būti svarstomi, jeigu su tuo sutinka 2/3 dalyvaujančių delegatų.

34.                       Konferencijos darbui vadovauja Prezidentas, jam nesant Generalinis sekretorius. Jei Prezidentas yra kandidatas į būsimus Prezidentus, posėdžiui vadovauja vienas iš Vykdomojo komiteto narių, nesantis į Prezidentus sąraše.

35.                       Ataskaitinėje-rinkiminėje (vieną kartą per ketverius metus) konferencijoje renkamas Prezidentas. Prezidentas laikomas išrinktu, jeigu už pasiūlytą  kandidatą balsuoja daugiau kaip 2/3 visų konferencijoje dalyvaujančių delegatų. Prezidentas gali būti atšauktas, jeigu už jo atšaukimą balsuoja daugiau kaip 2/3 visų konferencijoje dalyvaujančių delegatų.

36.                       Prezidento rinkimai vyksta slaptu balsavimu, o kitų balsavimų formą (atviras, slaptas) nustato konferencija.

Vykdomasis komitetas

37.                       Vykdomasis komitetas renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

38.                       Vykdomąjį komitetą sudaro 5 nariai. Vykdomojo komiteto narius ketveriems metams renka rinkiminė konferencija.

39.                       Rinkiminė konferencija iš Vykdomojo komiteto narių ketverių metų terminui renka Vykdomojo komiteto pirmininką.

40.                       Vykdomojo komiteto sprendimai galioja, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys nariai ir sprendimai priimami paprastai balsų dauguma.

41.                       Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Vykdomojo komiteto pirmininkas.

42.                       Vykdomasis komitetas vykdo šias funkcijas:

42.1.     išklauso metines ataskaitas;

42.2.     tvirtina metinį biudžetą ir suformuoja komisijas;

42.3.     šaukia eilinę konferenciją, ruošia konferencijos darbotvarkę, analizuoja pasiūlymus ir referuoja juos konferencijai;

42.4.     priima kitus sprendimus įstatymų numatytais atvejais;

42.5.     užtikrina konferencijų sprendimų vykdymą;

42.6.     vykdo veiksmus susietus su neatidėliotinu klausimų sprendimu;

42.7.     Prezidento teikimu priima LGČA apmokamus darbuotojus ir nustato jų pareigas bei atlyginimus;

42.8.     tvirtina Lietuvos greitojo čiuožimo rinktines;

42.9.     tvirtina rinktinės pasiruošimo Olimpinėms žaidynėms, Europos ir pasaulio čempionatams planus;

42.10. tvirtina varžybų nuostatus;

42.11. priima ir šalina LGČA narius;

42.12. parengia ir pateikia konferencijai kiekvienų praėjusių finansinių metų LGČA veiklos ataskaitą;

42.13. priima sprendimus dėl LGČA filialų/atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

42.14. priima sprendimą dėl LGČA dalyvavimo kitų juridinių asmenų veikloje.

Prezidentas

43.                       Prezidentas renkamas rinkiminėje konferencijoje ketveriems metams.

44.                       LGČA Prezidentas:

44.1.     vadovauja LGČA darbui;

44.2.     pirmininkauja konferencijose;

44.3.     atstovauja LGČA santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

44.4.     pasirašo dokumentus;

44.5.     gali įgalioti kitą asmenį atstovauti LGČA;

44.6.     skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

44.7.     darbą atlieka visuomeniniais pagrindais;

Generalinis sekretorius

45.                       Generalinis sekretorius renkamas rinkiminėje konferencijoje ketveriems metams.

46.                       Nesant Prezidentui jį pavaduoja Generalinis sekretorius.

47.                       LGČA generalinis sekretorius:

47.1.     organizuoja konferencijas ir Vykdomojo komiteto posėdžius;

47.2.     atsakingas už konferencijų ir Vykdomojo komiteto posėdžių darbotvarkių sudarymą ir konferencijų darbotvarkių pateikimą Vykdomojo komiteto apsvarstymui;

47.3.     atsakingas už posėdžio medžiagos dauginimą, jos išsiuntimą nariams;

47.4.     atsakingas už oficialios LGČA korespondencijos būklę;

47.5.     atsakingas už finansinių LGČA reikalų vedimą;

47.6.     ruošia biudžetą ir išlaidų sąmatą.

Revizijos komisija

48.                       Revizijos komisija renkama ketveriems metams rinkiminės konferencijos metu.

49.                       Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, išrinkti konferencijoje.

50.                       Revizijos komisijos nariais negali būti Vykdomojo komiteto bei LGČA vadovaujančių organų nariai.

51.                       LGČA revizijos komisija:

51.1.     atsiskaito Vykdomajam komitetui ir konferencijai (kartą į 2 metus);

51.2.     tikrina (kontroliuoja) LGČA finansinę ir ūkinę veiklą.

Trenerių taryba

52.                       Trenerių tarybos pirmininkas renkamas rinkiminėje konferencijoje ketveriems metams.

53.                       Trenerių taryba:

53.1.     sudaro Lietuvos greitojo čiuožimo rinktinių sąrašus ir teikia juos Vykdomajam komitetui tvirtinti;

53.2.     sudaro Lietuvos greitojo čiuožimo rinktinių pasiruošimo Pasaulio, Europos čempionatams planus ir teikia tvirtinti Vykdomajam komitetui;

53.3.     sudaro varžybų ir mokomųjų treniruočių, stovyklų kalendorius ir teikia Vykdomajam komitetui tvirtinti;

54.                       Trenerių tarybos narių skaičių nustato konferencija ketveriems metams.

55.                       Trenerių tarybos narių kandidatūras teikia trenerių tarybos pirmininkas Vykdomajam komitetui tvirtinti.

Teisėjų kolegija

56.                       Teisėjų kolegijos pirmininkas renkamas rinkiminėje konferencijoje ketveriems metams.

57.                       Teisėjų kolegija:

57.1.     vykdo Lietuvos rengiamas greitojo čiuožimo varžybas;

57.2.     teikia Vykdomajam komitetui tvirtinti greitojo čiuožimo vyriausiuosius teisėjus.

58.                       Teisėjų tarybos narių skaičių nustato konferencija ketveriems metams.

59.                       Teisėjų tarybos narių kandidatūras teikia teisėjų tarybos pirmininkas Vykdomajam komitetui tvirtinti.

 

V. LGČA TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA

 

60.                       LGČA turtą ir lėšas sudaro:

60.1.     narių stojamas ir kasmetinis mokestis;

60.2.     valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių lėšos skirtos tikslinėms programoms įgyvendinti;

60.3.     fizinių asmenų dovanotos lėšos;

60.4.     Labdaros ir paramos fondų parama;

60.5.     nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;

60.6.     kredito įstaigų palūkanos už saugomas LGČA lėšas;

60.7.     skolinto kapitalo lėšos;

60.8.     kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.

61.                       LGČA savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai, jos naudojamos LGČA įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

62.                       LGČA savo lėšas laiko banke. Finansinius dokumentus pasirašo Prezidentas arba jį pavaduojantis asmuo.

63.                       LGČA nustatyta tvarka pateikia finansinės veiklos deklaraciją, kitas statistines žinias atitinkamoms valstybinėms institucijoms. Užtikrina sąlygas patikrinimui atlikti.

 

VI. LGČA VEIKLOS ATASKAITA

64.                       Vykdomasis komitetas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pasibaigimo dienos turi parengti ir pateikti konferencijai kiekvienų praėjusių finansinių metų LGČA veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.

65.                       Veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

65.1.     informacija apie LGČA veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus veiklos tikslus;

65.2.     LGČA narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

65.3.     LGČA metinė finansinė atskaitomybė;

65.4.     samdomų LGČA darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

 

VII. LGČA LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS

 

66.                       LGČA likvidavimą inicijuoja 4/5 organizacijos narių, apie tai raštu pranešę Vykdomajam komitetui. Vykdomasis komitetas, gavęs raštišką pranešimą, mėnesio bėgyje sukviečia neeilinę konferenciją, kuri priima sprendimą apie LGČA veiklos nutraukimą. Sprendimas laikomas priimtu jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių delegatų.

67.                       LGČA reorganizavimas ar likvidavimas atliekamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII. LGČA FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

68.                       LGČA turi teisę steigti filialus ir (ar) atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. LGČA atsako už filialo ir atstovybės prievoles visu savo turtu.

69.                       Sprendimus steigti filialus, taip pat nutraukti jų veiklą priima Vykdomasis komitetas, kuris taip pat tvirtina filialo nuostatus.

70.                       LGČA filialo ir (ar) atstovybės veikla nutraukiama Vykdomojo komiteto sprendimu.

71.                       Šiame įstatų skyriuje nustatyta tvarka taikoma ir LGČA atstovybių steigimui bei jų veiklos nutraukimui.

 

IX. LGČA PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

72.                       LGČA pranešimai, su kuriais reikia supažindinti LGČA narius arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami jiems registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai arba viešai paskelbimai LGČA internetinėje svetainėje ir šalies dienraštyje ne vėliau kaip per 15 dienų po atitinkamo svarbaus įvykio, jei šių įstatų nenustatyta kitaip. LGČA neatsako, jei jos pranešimai nepasiekia suinteresuotų asmneų dėl to, kad pastarieji pakeitę savo adresą ar rekvizitus, apie tai raštu LGČA neinformavo.

73.                       LGČA pranešimai ir skelbimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti paskelbti viešai, yra skelbiami LGČA internetinėje svetainėje ir šalies dienraštyje.

74.                       LGČA dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais subjektais, privalo būti nurodyta:

74.1.     Pavadinimas;

74.2.     Teisinė forma;

74.3.     Buveinė;

74.4.     Kodas;

74.5.     Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie LGČA;

74.6.     jeigu LGČA yra bankrutuojanti arba likviduojama, tai apie šį faktą taip pat turi būti nurodoma LGČA dokumentuose.

75.                       LGČA filialų dokumentams taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir LGČA dokumentams.

76.                       LGČA įstatai keičiami konferencijoje priimant atitinkamą nutarimą ne mažiau kaip 2.3 dalyvaujančių konferencijoje delegatų balsų dauguma. LGČA pakeistus įstatus pasirašo Prezidentas arba konferencijos įgaliotas asmuo.

77.                       Pakeistų įstatų įregistravimo ir jų pateikimo juridinių asmenų registrui pareiga tenka LGČA Prezidentui. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais LGČA juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).

 

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LGČA VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

 

78.                       Nariui raštu pareikalavus, LGČA ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su jo reikalaujamais LGČA dokumentais ir prašoma informacija apie LGČA veiklą.

79.                       Už LGČA dokumentų ir kitos informacijos pateikimą nariams atsakingas LGČA Generalinis sekretorius.

 

Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos varžybų ir kitų renginių saugumo ir organizavimo taisyklės

Patvirtinta

                                                                        Prezidento Antano Vilčinsko

                                                                   2014 m. birželio 16 d. įsak Nr. 19 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos (toliau – LGČA) sporto varžybų ir kitų renginių saugumo ir organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo reikalavimus, taip pat saugumo šiuose renginiuose užtikrinimo reikalavimus.

1.2. Taisyklės taikomos varžyboms ir renginiams, kuriuos organizuoja LGČA ir / arba jos nariai, taip pat kitos organizacijos ir juridiniai asmenys, kuriems LGČA suteikia teisę organizuoti renginius.

1.3. Taisyklės nustato komercinių ir nekomercinių renginių organizavimo tvarką bei organizatorių atsakomybę. Taisyklių pagrindu gali būti organizuojami įvairūs renginiai: varžybos, pratybos (treniruotės), sporto stovyklos, tarptautinės varžybos, seminarai, konferencijos ir kt.

1.4. Varžybos ir renginiai yra organizuojami ir vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybų reikalavimų ir Tarptautinės čiuožimo sąjungos  taisyklių.

1.5. Varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus (programą). Varžybų nuostatai gali būti parengiami konkrečioms varžyboms arba visam renginių ciklui. Varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio organizatorius.

1.6. Per sporto renginį ar varžybas renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šiais sporto renginių ir varžybų saugumo reikalavimais.

 

2. VARŽYBŲ IR RENGINIŲ VIETA IR LAIKAS

 

2.1. LGČA varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi tik tose sporto bazėse, ledo aikštelėse, uždarose ir atvirose teritorijose ar specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salėse, salėse ir kt.), kuriose galima užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą. Tamsiu paros metu varžybų vieta turi būti tinkamai apšviesta.

2.2. Varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse, ledo aikštelėse, uždarose ir atvirose teritorijose bei patalpose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su šių objektų savininkais, valdytojais arba nuomotojais.

2.3. Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybų ar kitų renginių vieta ir sporto įranga turi atitikti saugumo sanitarijos, higienos, priešgaisrinius ir kitus reikalavimus. Už šių reikalavimų vykdymą ir žalą, padarytą dėl tokių reikalavimų nesilaikymo, atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas. Draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ir kitiems renginiams sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius šių reikalavimų.

2.4. LGČA varžybų ir kitų renginių laikas yra numatomas varžybų (renginių) nuostatuose. LGČA varžybos ir kiti renginiai gali vykti nuo 8 iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22 val.). Vaikų ir jaunimo varžybose susitikimai negali būti pradedami vėliau kaip 21 val., senjorų varžybose - vėliau kaip 22 val.

2.5.  Programoje turi būti užtikrintos poilsio pertraukos tarp atskirų startų.

2.6. Konkrečios varžybų ir renginių sąlygos (vieta, taisyklės, nuotoliai, amžiaus grupės, naudojamas inventorius, trukmė ir pan.) yra nustatomos varžybų ar renginio nuostatuose (programoje).

 

 

 

3. REIKALAVIMAI VARŽYBŲ IR RENGINIŲ ORGANIZATORIAMS

 

3.1. LGČA gali iš anksto planuoti ketinamus organizuoti renginius ir apie juos paskelbti viešai.

3.2. LGČA renginius gali organizuoti tik tie asmenys, kuriems LGČA suteikė tokią teisę. Tokie asmenys  

turi teisę, o LGČA nurodymu ir privalo visuose oficialiuose varžybų dokumentuose, o taip pat varžybų informacinėje medžiagoje, spaudoje (radijas, internetas, lankstinukai, plazminiai ekranai, stendai, skrajutės, varžybų gidas, bilietai, svečių kortelės ir kita su varžybomis susijusi atributika) naudoti LGČA simboliką.

3.3. Varžybų ar renginių organizatoriai privalo, įvertinti varžybų ar kitų renginių metu galimas realias grėsmes ir, numatyti priemones dalyvių (sportininkų, trenerių, teisėjų ir aptarnaujančio personalo), organizatorių bei žiūrovų saugumui užtikrinti. Potencialiai pavojingus arba sunkiai prognozuojamus renginius privaloma organizuoti vietose, kurias įmanoma tinkamai apriboti bei kontroliuoti.

3.4. Varžybų ar renginių organizatoriai atsako už sportininkų ir žiūrovų saugumą varžybų ar renginių metu. Per varžybas ar renginį čiuožėjams, žiūrovams, kitiems varžybų ar renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu čiuožėjai, žiūrovai, kiti varžybų ar renginio dalyviai nesilaiko nustatytų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už patirtą ar kitiems sukeltą žalą neatsako.

3.5. LGČA varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą:

3.5.1. Savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio

teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės, bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti;

3.5.2. Rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius – suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos veiksmus;

3.5.3. Komerciniams mokamiems renginiams – visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo.

3.6. Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka varžybų ar renginio organizatoriui. Pažeidus saugumo reikalavimus, organizatoriui gali būti taikomos drausminės sankcijos.

3.7. Varžybų ar renginio metu įvykus nelaimingam atsitikimui, turi būti sudaroma komisija šiam įvykiui ištirti.

3.8. Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybų ir kitų renginių metu žiūrovai gali būti tik jiems skirtose vietose. Žiūrovams draudžiama būti arti ledo (varžybų) aikštelės ar kitose vietose kurias nurodo organizatoriai.

3.9. LGČA varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

3.9.1. Į sporto bazę, aikštelę, varžybų ar renginio vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

3.9.2. Sporto bazėse, aikštelėse, varžybų ar renginio vietose prekiauti gėrimais ne plastikinėje ar popierinėje taroje ar kitaip pažeidžiant teisės aktus, reglamentuojančius prekybą alkoholiniais gėrimais ir jų vartoją viešose vietose. Užtikrinti draudimus susijusius su alkoholio prekyba ir vartojimu sporto varžybų metu, kuriose jie vyksta.

3.9.3. Į sporto bazės, arenos tribūnas ar aikštės prieigas įsinešti gėrimus skardinėje ar stiklinėje taroje;

3.9.4. Mėtyti į aikštelę ar ant ledo bet kokius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti arba trukdyti varžybų dalyviams;

3.9.5. Agresyviai elgtis, grąsinti, įžeidinėti ar naudoti fizinį ar psichologinį smurtą žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų,  žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

3.9.6. Varžybų ar renginių metu, ar iš karto po jų sporto bazėje, aikštelėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus, taip pat naudoti bet kokias kitas medžiagas ar daiktus, galinčius sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei ar sugadinti įrangą bei statinius, kuriuose vyksta varžybos ar renginys.

3.9.7. Demonstruoti ar kitaip naudoti provokuojančias smurtą, įžeidžiančias, žeminančias dalyvius ar kitus žiūrovus ar kitaip nesantaiką kurstančias iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

3.10. Organizatoriai privalo varžybose ir renginiuose užtikrinti tinkamą švarą ir tvarką. Švara ir tvarka užtrinama, vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

3.10.1. Nedideliems renginiams ar varžyboms – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti varžybų ar renginio vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

3.10.2. Dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

3.10.3. Ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių ar žiūrovų skaičių kiekiu stacionarių ar lauko tualetų (ne maţiau kaip 1 tualetas 500 žmonių);

3.10.4. Užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais ir jie nebūtų vartojami;

3.10.5. Renginių metu neviršyti garso lygio, būtinio įgarsinti renginio teritoriją ar vietą.

3.11. LGČA varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi turėti reikiamus leidimus renginyje ar varžybose numatomai veiklai:

3.11.1. Planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) parengti jų išdėstymo renginio ar varţybų vietoje schemą bei suderinti ją su atitinkama priešgaisrinės apsaugos tarnyba;

3.11.2. Jeigu prekybą renginio metu leista organizatoriams prašant – užtikrinti, kad prekiaujantys asmenys turėtų reikiamus leidimus ir laikytųsi varžyboms ar renginiui taikomų prekybos taisyklių;

3.11.3. Veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir pan.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;

3.11.4. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šių taisyklių, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus.

3.12. Oficialių varžybų pabaiga yra laikomas momentas, kai yra oficialiai paskelbti varžybų rezultatai ir/ar įteikti apdovanojimai. Konkrečias oficialių varžybų pabaigos sąlygas gali nustatyti varžybų nuostatai (programa). Varžybų rezultatai tvirtinami varžybų nuostatuose (programoje) numatyta tvarka. Jei varžybose ar renginyje numatyti apdovanojimai, jie įteikiami varžybų ar renginio nuostatuose ar programoje numatyta tvarka.

 

4. VARŽYBŲ IR RENGINIŲ SUSTABDYMAS, ATIDĖJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

4.1. Varžybos ar renginys privalo būti sustabdytas jei įvyksta nelaimingas atsitikimas ar susidaro pavojinga situacija varžybų ar renginio dalyviams ir žiūrovams ir dėl to nebeįmanoma tęsti varžybų. Jei kyla grėsmė renginio dalyvių saugai, varžybos turi būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti per trumpą laiką neįmanoma, sporto renginys ir varžybos atidedamos arba perkeliamos į kitą vietą, o kai to padaryti neįmanoma arba nėra tikslinga - nutraukiamos arba atšaukiamos.

4.2. Privaloma sustabdyti varžybas jeigu jos vyksta lauke ir prasideda vėtra (vėjo stiprumas virš 20 m/s), žaibuoja ar krenta krituliai, dėl kurių varžybų sąlygos tampa pavojingos. Žaibuojant dalyviams rekomenduojama ieškoti pastogės, patariama nesislėpti po aukštais pavieniais medžiais, prie stulpų arba pastatų sienų, neieškoti prieglobsčio greta žaibolaidžių, metalinių bokštų ar aukštų kaminų, vengti aukštesnių atvirų vietų. Varžybų organizatoriai turi informuoti apie saugias vietas.

4.3. Rekomenduojama sustabdyti ir atidėti ar varžybas lauke esant 35 laipsnių ir aukštesnei temperatūrai.

4.4. Varžybos taip pat gali būti sustabdomos ir atidedamos arba nutraukiamos, jei iškyla bet kokių neatidėliotinų kliūčių dėl kurių negalima tęsti varžybų. Sąvoka „sustabdymas“ taisyklėse suprantama kaip laikinas jau prasidėjusių varžybų sustabdymas, po kurio varžybas galima tęsti tą pačią dieną arba jas atidėti ir tęsti kitą dieną. Sąvoka „nutraukimas“ suprantama kaip prasidėjusių varžybų nutraukimas, kai jų tęsti nebenumatoma apskritai, dėl to, kad tai neįmanoma ar netikslinga.. Sąvoka „atšaukimas“ reiškia neprasidėjusių varžybų ar renginio atšaukimą. Varžybos stabdomos ar atidedamos vyriausiojo teisėjo sprendimu, o nutraukiamos ar atšaukiamos vyr. teisėjui gavus LGČA sekretoriato pritarimą. Jei varžybas organizuoja LGČA, LGČA atstovas taip pat gali pareikalauti nutraukti, sustabdyti ar atidėti varžybas.

 

5. SAUGUMO IR SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS

 

5.1. Aikštelėje ar sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje privalo budėti kvalifikuotas medicinos personalas, turintis visas reikalingas medicinines priemones, būtinas pirmajai pagalbai suteikti.

5.2. LGČA rengiamose varžybose ir sporto renginiuose gali dalyvauti asmenys susipažinę su LGČA patvirtintų aktų nuostatomis, šiais sporto renginių ir varžybų saugos ir sveikatos nuostatais, specialiai pasiruošę būsimoms varžyboms, turintys medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti tokio tipo varžybose, nepilnamečiai sportininkai turi turėti tėvų sutikimą.

5.3. Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose ir renginiuose negali dalyvauti sužeisti ar sergantys sportininkai. Sportininkai, dalyvaujantys varžybose, privalo tikrintis sveikatą ir pateikti tą įrodančias medicinines pažymas. Medicininės sveikatos pažymos nepateikęs sportininkas laikomas sužeistu ar sergančiu.

5.4. LGČA varžybų, renginių, pratybų organizatoriai gali neleisti dalyvauti pratybose ar varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Sportininkai (jų tėvai ir/ar globėjai, jei šie yra nepilnamečiai), sporto organizacijos (klubai, mokyklos) yra tiesiogiai atsakingi už sveikatos patikrinimo kontrolę.

5.5. Jei sportininko sveikata vyriausiajam teisėjui kelia abejonių, jis gali pareikalauti sportininko, kad varžybų gydytojas patikrintų jo sveikatą. Jei varžybų gydytojas nusprendžia, jog jau įrašytas į varžybų protokolą sportininkas yra nepajėgus dalyvauti varžybose, toks sportininkas negali dalyvauti varžybose. Sportininkui atsisakius tikrintis sveikatą, laikoma, kad jis yra nepajėgus dalyvauti varžybose.

5.6. Dalyviai (arba jų tėvai ir/ ar globėjai, jei dalyviai yra nepilnamečiai) visiškai atsako už savo sveikatos būklę ir tinkamumą dalyvauti varžybose ar renginyje bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių varžybų metu, tenka dalyviui. Varžybų organizatoriai neatlygina dalyviui dėl organizatorių teikiamų paslaugų dalyvio sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl organizatorių kaltės.

5.7. Už nepilnamečių dalyvių iki 14 metų sveikatą atsako jų tėvai arba organizacijos kurią dalyvis atstovauja varžybose paskirtas asmuo.

5.8. Sportininkams prieš varžybas ir visų varžybų metu yra skiriamos pasirengimo varžyboms ir atskiros poilsio zonos.

5.9. Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai dalyvaudami varžybose pripažįsta, kad yra susipažinę ir sutinka su Taisyklių keliamais reikalavimais, nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ir nenaudoja kitų uždraustų medžiagų.

5.10. Bet kokių draudžiamą medžiagų patekimas į sportininko organizmą yra paties sportininko atsakomybė. Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus tenka ir kitiems asmenims – komandų gydytojams, masažuotojams ir kitam aptarnaujančiam personalui. Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.

5.11. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems sportininkams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo. Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais testavimo standartais. Už draudimo vartoti dopingą nesilaikymą, taip pat dopingo kontrolės procedūrų pažeidimą yra skiriamos drausminės sankcijos.

5.12. Kasmet atnaujinamų draudžiamųjų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) tinklalapyje: http://www.wada-ama.org/.

 

6. REIKALAVIMAI TEISĖJAMS

 

6.1. Paskirti teisėjai turi atitikti LGČA keliamus reikalavimus.

6.2. Prieš kiekvienas varžybas ar renginį teisėjai turi būti instruktuojami, supažindinami su greitojo čiuožimo trumpuoju taku taisyklių pasikeitimais, saugos ir sveikatos nuostatais.

6.3. Teisėjas turi teisėjauti pagal nustatytas taisykles, pirmumą skirdamas varžybų dalyvių sveikatai ir saugumui.

6.4. Teisėjas turi nuolat stebėti vykstančias varžybas.

6.5. Jei teisėjas pastebi, kad gali įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, jis turi sustabdyti varžybas ir iškviesti medicinos personalą, esant reikalui suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7.1. Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.

7.2. Varžybų ir renginių filmavimas ir fotografavimas yra reglamentuojamas konkretaus renginio ar varžybų ir renginių nuostatuose ar programoje. Bet kuriuo atveju varžybos ir renginiai turi būti filmuojami ar fotografuojami taip, kad nebūtų trukdoma varžybų ir renginių dalyviams ir nebūtų pažeidžiami saugumo reikalavimai bei asmenų privatumas. Varžybų organizatorius gali uždrausti filmuoti ar fotografuoti renginį.

7.3. Už Taisyklių nesilaikymą varžybų organizatoriams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos ir baudos, taip pat jiems gali būti uždrausta organizuoti LGČA renginius.

7.4. Visi ginčai, kilę dėl šių taisyklių yra sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

  

 Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos Etikos ir drausmės kodeksas

                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                              LGČA vykdomojo komiteto 

                                                                                                              2016 m. balandžio 26 d.

 

 

TURINYS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 2. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS

 3. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

 4. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

 5. SANKCIJOS

 6. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS

 7. DRAUSMINIAI ORGANAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos (toliau vadinama - LGČA) etikos ir drausmės kodekso paskirtis - nustatyti sportininkų, trenerių ir teisėjų elgesio vertybinius principus, elgesio nuostatas, nustatyti taisykles, kuriomis siekiama, kad LGČA organizuojamuose čempionatuose, varžybose būtų laikomasi garbingo varžymosi principų bei užtikrinama tinkama drausmė.

 2. LGČA etikos ir drausmės kodeksas parengtas vadovaujantis: Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) taisyklėmis, LGČA įstatais, LGČA varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklėmis, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Etikos kodeksu ir kt.


II.ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS

 1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:

  1. LGČA, LGČA administracija ir kiti darbuotojai;

  2. LGČA valdymo organų nariai;

  3. Nariai, jų darbuotojai, treneriai ir sportininkai;

  4. Sporto mokyklos, sporto centrai, jų darbuotojai ir sportininkai;

  5. Kiti sportininkai ir jų atstovai;

  6. Kiti oficialūs asmenys (lektorius, gydytojas ir kt.);

  7. Oficialūs varžybų asmenys (teisėjas, sekretorius ir kt.);

  8. Žiūrovai ir kiti asmenys, kurie, ar kurių veiksmai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su varžybomis ir/ar dalyviais.

 2. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šiuose renginiuose ir/ar varžybose, įskaitant laikotarpį iki varžybų ir po varžybų:

  1. LGČA organizuojamose ir/ar vykdomose varžybose ir/ar čempionatuose;

  2. LGČA juridinių narių organizuojamose ir/ar vykdomose varžybose ir/ar čempionatuose;

  3. ISU organizuojamose ir/ar vykdomose varžybose ir/ar čempionatuose;

  4. Kitų šalių varžybose ir/ar čempionatuose;

  5. Kitose greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto varžybose;

  6. Greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto treniruotėse, stovyklose, seminaruose, kursuose ir kt.

 3. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir dalyviui fiziniam asmeniui, ir dalyviui juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui gal būti taikomos sankcijos už sportininko ir/arba oficialaus asmens veiksmais padarytus pažeidimus.
III.BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

 1. LGČA bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte, atsako už Lietuvos greitojo čiuožimo sporto plėtotę bei Lietuvos greitojo čiuožimo sporto reputaciją tiek Lietuvoje, tiek ir už Lietuvos ribų.

 2. Privaloma vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek greitojo čiuožimo sportui, tiek pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus interesus.

 3. LGČA bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte, privalo:

  1. Užtikrinti veiklos atvirumą ir skaidrumą.

  2. Sprendimus priimti remiantis objektyviais kriterijais.

  3. Gerbti sutartinius įsipareigojimus.

  1. Vengti, veiksmų/kalbų, kurie galėtų suteršti dviračių sportą arba pakenkti greitojo čiuožimo sporto įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje.

  2. Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą, bei asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra reikalinga organizacijos funkcionavimui užtikrinti).

  3. Sportininko treneriai privalo išleisti su rinktinės treneriu sportininką dalyvauti mokomosiose treniruočių stovyklose, tarptautinės varžybose ir kitose varžybose, jei sportininkas yra kviečiamas į vyksiančios rinktinės renginius ir yra rinktinės sudėtyje.

IV.DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

 1. Drausmės pažeidimais varžybų metu laikoma LGČA įstatų, šių Etikos ir drausmės kodekso nurodytų pažeidimų, kitų LGČA patvirtintų dokumentų, taisyklių, sutarčių ar reikalavimų pažeidimus, oficialių varžybų nuostatų pažeidimai.

 2. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu laikomas elgesys Varžybų metu, Renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje vietoje:

10. 1. Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos,
lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių savybių;

10. 2. Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos gydymo
tikslais, vartojimas;

10. 3. Sportininkų, oficialių varžybų asmenų (trenerių, varžybų aptarnaujančio personalo ir kt.)
alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio renginio, varžybų
vykdymo teritorijoje ir/ar per varžybas, išskyrus atvejus, kai sportininkas, oficialus varžybų
asmuo yra renginio varžybų žiūrovas;

10. 4. neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas, chuliganiški ar agresyvūs veiksmai,
necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas;

10. 5. bet koks psichologinio smurto panaudojimas;

10. 6. bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama
užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis;

10. 7. tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas teikti
ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė paveikti
varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama
paveikti Varžybų rezultatus ar eigą;

10. 8. kito dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo sąžiningumu
viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų;

10. 9. kitų dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose;

10. 10. nevykdymas ISU, LGČA organų ir/ar administracijos sprendimų ar reikalavimų, jei šie
tiesiogiai yra susiję su dalyviu;

10. 11. nevykdymas, atsisakymas vykdyti LGČA įstatų ar kitų dokumentų, oficialiai patvirtintų
varžybų nuostatų, ISU ar kitų tarptautinių sporto organizacijų patvirtintų taisyklių,
reglamentų, instrukcijų nuostatas;

10. 12. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;

10. 13. rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.


V.SANKCIJOS

11. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai asmenys,
nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte. Dalyviams fiziniams ir juridiniams asmenims gali būti
taikomos šios sankcijos:

11. 1. įspėjimas;

11. 2. diskvalifikacija;

11. 3. apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas;

11.4. draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su dviračių sportu susijusioje, veikloje.

  1. . Įspėjimas - raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis,
   įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.

  1. Diskvalifikacija - draudimas dalyvauti konkrečiose ar visose varžybose

  2. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas.

12. Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimo sankcija, privalo grąžinti
visus atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas ir daiktus,
turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias
kiekvienu atveju nustato atitinkamas, tokią sankciją skyręs, Drausminis organas.

13. Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su dviračių sportu susijusioje veikloje - draudimas tam
tikram fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią, su dviračių sportu susijusią veiklą
(administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią kitokią), esančią LGČA kompetencijos ribose ir veiklos
teritorijoje.

14. Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/arba dopingo kontrolės procedūrų pažeidimus:
14.1 Visi sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo.

14.2. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo
kontrolės procedūrų pažeidimų skiria ISU (sankcijos taikomos visiems renginiams, nurodytiems
4 punkte).

VI.BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS

15. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.

15.1 Už Drausmės pažeidimus Dalyviams gali būti skiriama bet kuri Etikos ir drausmės kodekse
numatyta sankcija, jei Etikos ir drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už
konkretų pažeidimą.

15.2. Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčia
ar neatsargumo).

15.3. Už tą patį pažeidimą dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį pažeidimą
gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos
sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir dalyviui juridiniam asmeniui.

15.4. Tuo atveju, jei drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie nustatomi ir
atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės.

16.1. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato drausminiai organai.

16.2. Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų sankcijos
terminą, t.y. nurodyti termino pirmą ir paskutinę dieną.

  1. Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei visas
   kitas svarbias aplinkybes.

VII.DRAUSMINIAI ORGANAI

17. Drausminiai organai - Prezidentas ir/ar jo įgaliotas asmuo, Oficialių varžybų vyr. teisėjas ir jo paskirti
teisėjai ir/ar kiti oficialūs asmenys, atitinkamai vykdomojo komiteto nariai. Išskirtiniais atvejais
drausminį organą sudaro valdybos nariai ir/ar kiti oficialūs asmenys. LGČA Drausminiai organai
drausmės pažeidimo bylas nagrinėja posėdžiuose.

  1. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė drausminio organo narių.
   LGČA vykdomojo, komiteto narių ir/ar oficialių varžybų asmenų.

  2. Sprendimai priimami posėdyje paprasta, posėdyje dalyvaujančių narių, balsų dauguma.

18. Drausminiai organai drausminius pažeidimus sprendžia vadovaudamiesi LGČA įstatais, šiuo Etikos ir
drausmės kodeksu, ISU dokumentais, varžybų nuostatais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, kitais
teisės aktais, susijusiais su dviračių sportu ir/ar sportu. Tais atvejais, kai kilusio klausimo
nereglamentuoja šis Etikos ir drausmės kodeksas ir/ar kiti šiame straipsnyje nustatyti teisės aktai,
drausminiai organai vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra - Drausminiai organai
atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo
kriterijais.

 1. Drausminiai organai, nagrinėdami Drausmės pažeidimo bylą ir priimdami sprendimus privalo
  vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.


 

 

 

Greitojo čiuožimo trumpame take treniruotės ir varžybos vyksta ledo ritulio aikštelėje. Takelis turi būti ovalo formos 111.12 m, t.y. 60x30 m (žiūrėti priedą). Starto ir finišo linijos turi būti spalvotos ir ne storesnės kaip 2 cm. Priešstartinė padėtis užimama 0.75 m iki starto linijos. Po komandos “Į vietas”, atsistojama prie starto linijos. Startuojama po starterio šūvio.

Apranga.  Per ISU čepionatus ir Olimpines žiemos žaidynes visi sportininkai privalo vilkėti nacionalinę komandinę (individuali ir estafetės rungtyse) aprangą. Ant išorinės abiejų kojų pusės užrašomas šalies pavadinimas ( raidžių dydis – ne mažesnės 5 cm). Varžybų organizatoriai turi parūpinti apdangalus ant šalmų (geltonos spalvos su juodais numeriais). Pagal oficialias ISU taisykles, kostiumai turi būti pasiųti iš specialios medžiagos šioms kūno dalims: kaklui, kirkšniai, achilo sričiai, pažastinei sričiai, rankoms nuo alkūnių iki plaštakų, plaštakoms, priekinei ir užpakalinei kelio pusėms. Neįvykdžius šio reikalavimo, nebus leista dalyvauti varžybose. Privaloma turėti odines pirštines. Greitojo čiuožimo trumpame take pačiūžos yra specialios. Jos užsakomos sportininkui individualiai. Priekinės ir užpakalinės geležtės dalies lankas turi būti ne mažiau 5 cm, nes labai didelė tikimybė sužaloti kitus sportininkus.

Varžybos. Yra vykdoma labai daug varžybų, kurių svarbiausios yra Olimpinės žiemos žaidynės, Pasaulio čempionatas, Pasaulio komandinis čempionatas, Pasaulio jaunimo čempionatas, Europos čempionatas  ir kt.  Sportininkai rungtyniauja ne laiko, bet vienas kito atžvilgiu. Nugalėtojas yra tas, kuris pirmas kerta finišo liniją. Laikas yra antraeilis, bet jo pagalba nustatomi olimpiniai ir pasaulio rekordai. Laimėjimas priklauso nuo sportininko nuotolio įveikimo strategijos ir meistriškumo laipsnio, lyginant su priešininku. Vyrų ir moterų estafetės vykdomos dvi dienas. Šias varžybas sudaro pusfinalis ir finalas. 8 komandos padalinamos į dvi grupes. Po pusfinalio į finalą patenka po dvi komandas. Varžybos vykdomos pagal ISU taisyklėse nurodytas programas.

Pasaulio ir Europos čempionatuose yra šios individualios rungtys: 500, 1000, 1500 ir 3000 m, 3000 m estafetė moterims ir 5000 m estafetė vyrams. Pasaulio komandinis čempionatas. Individualios rungtys: 500, 1000, 3000 m moterims ir vyrams, 3000 m estafetė moterims ir 5000 m estafetė vyrams.                                                                                  

Olimpinėse varžybose greitojo čiuožimo trumpame take yra 8 rungtys. Moterims: 500m, 1000m ir 3000m estafetė. Vyrams: 500 m, 1000 m ir 5000 m estafetė.

Greitojo čiuožimo trumpame take varžybų metu susirenka labai daug žiūrovų, nes jų metu  vyksta stipri kova, sukeldama daug emocijų. Jas labai įdomu stebėti, nes kiekvieną sekundę sportininkas gali parkristi, o tuomet įvyksta labai daug pasikeitimų, t.y. rungtį gali laimėti ir silpnesni.


ISU

LSE
Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija (C) 2008 VIsos teises saugomos.
Sukurta panaudojant Elxis - atviro koddo CMS.